top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Li lè pou dyalòg ki fran ant Ayisyen. Manifès la bay yon kad pou angaje sosyete sivil la sou yon valè debaz ki se tout moun ladan l.  Manifès pou dyalòg lan se yon angajman sosyete sivil la pou li reyalize yon Ayiti demokratik kote pwosperite fleri.

It is time for frank dialogue between Haitians. The Manifesto provides a framework to engage civil society on the core value of inclusivity.  The manifest for a dialogue is a civil society engagement to achieve a democratic and prosperous Haiti.

Pou aksede a manifès la : Klike la a

Pour accéder au manifeste : Cliquer ici

To access the manifest : Click here

Signez le manifeste ici

SIYEN MANIFÈS LA

Signez le manifesto

Rejoignez-nous

White Background
bottom of page